هیئت دولت به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب نامه پیشین خود در خصوص دریافت ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردکنندکان را به شرح زیر اصلاح کرد. در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از […]

هیئت دولت به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب نامه پیشین خود در خصوص دریافت ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردکنندکان را به شرح زیر اصلاح کرد.

در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ماه از طریق بانک با سامانه نیما پذیرفته شده باشد ولیکن کالای مربوطه ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار تسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به گمرک به عنان مجوز ترخیص کالا اقدام نماید.

در ادامه این مصوبه آمده است اگر واردکننده ای نسبت به پرداخت این ما به التفاوت اجتناب کرد، بانک عامل بایستی ضمن معرفی این واردکننده به تعزیرات مراتب را به بانک مرکزی گزارش کند تا از تامین ارز برای واردکننده مذکور جلوگیری به عمل آید.