در حالی که در روزهای پایانی سال به سر می بریم و نیاز مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی به خدمات بانکی به منظور نهایی کردن حساب های خود افزایش یافته، بسیاری از آنها منتظر هستند تا ببینند ساعت کاری بانک ها تا چه میزان افزایش خواهد یافت. افزایش و کاهش ساعت کار شعب بانک ها […]

در حالی که در روزهای پایانی سال به سر می بریم و نیاز مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی به خدمات بانکی به منظور نهایی کردن حساب های خود افزایش یافته، بسیاری از آنها منتظر هستند تا ببینند ساعت کاری بانک ها تا چه میزان افزایش خواهد یافت.

افزایش و کاهش ساعت کار شعب بانک ها از اختیارات خود بانک ها است که بارعایت موضوعات ایمنی وهماهنگی پلیس پیشگیری انجام می شود. در عین حال، افزایش ساعت کار بانک ها در استان تهران به عنوان پایتخت با سایر شهرستان ها تفاوت دارد و این موضوع روال همه ساله بانک ها است.

به طور معمول و براساس تجربه سالیان گذشته، افزایش ساعت کاری بانک ها براساس نیاز مشتریان به خدمات بانکی تعیین می شود و در روزهای پایانی سال برای بعضی از شعب ساعت کار عصر یک یا دو ساعت افزایش می یابد.