شرکت آسان پرداخت پرشین که با نماد «آپ» و با سرمایه ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۱۲۷۶ ریال اعلام کرد. این شرکت در این دوره با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، با رشد ۳۸ درصدی در سود خالص و «سود (زیان) […]

شرکت آسان پرداخت پرشین که با نماد «آپ» و با سرمایه ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۱۲۷۶ ریال اعلام کرد. این شرکت در این دوره با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، با رشد ۳۸ درصدی در سود خالص و «سود (زیان) خالص هر سهم» مواجه شده است.

افزایش ۴۰ درصدی «سود (زیان) عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی «آپ» و با توجه به صورت سود و زیان در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۳۸.۳۵۸.۶۶۴ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را تجربه کرده است.

از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ برابر با ۲.۷۱۱.۷۱۲ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۳۸ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت آسان پرداخت در دوره مذکور معادل ۳.۴۰۰.۱۷۷ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است.

افزون بر این «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۲.۵۵۱.۹۹۳ میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۳۸ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.

رشد ۲۵ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

افزون بر این، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت آسان پرداخت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل (۱۹۰.۲۳۶) میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۱.۴۶۳ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۲.۲۶۱.۷۵۷ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده است.

افزایش ۲۹ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می‌افزاید: بر اساس شفاف‌سازی شرکت آسان پرداخت «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۲.۳۶۱.۷۵۷ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۲۹ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۵۱ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۱۲ ماهه سال ۹۶ ترازنامه شرکت آسان پرداخت «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان ۳۲۶.۹۶۴ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۵۱ درصدی مواجه شده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی “آپ” «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۲.۹۰۷.۱۸۳ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه ماه سال ۹۵ با افزایش ۷۱ درصدی همراه بوده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۲۱.۱۱۳ میلیون ریال است که به نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۳۵ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ در این دوره به ۴.۶۳۴.۷۳۴ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت آسان پرداخت در دوره مذکور برابر با ۷.۶۵۸.۲۲۴ میلیون ریال که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۴۸ درصدی مواجه شده است.

کاهش ۱۲ درصدی «جمع بدهی‌ها»

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت آسان پرداخت معادل ۳.۱۱۷.۴۶۰ میلیون ریال درج‌شده که با افزایش ۵۴ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته همراه شده است.

همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۵ با افزایش ۵۴ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ به رقم ۳.۱۱۷.۴۶۰ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزئی‌تر به این شفاف‌سازی مشخص می‌کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت آسان پرداخت ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده که با افزایش ۱۰۰ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۵ همراه شده است.

درعین‌حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال درج‌شده که با افزایش ۱۰۰ درصدی به نسبت پایان سال مالی در ترازنامه این شرکت درج‌شده است.

افزایش ۵۳ درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» شرکت آسان پرداخت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۴.۴۶۱.۷۵۷ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش ۵۳ درصدی مواجه شده است.