از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۹۸ روز معاملاتی تعداد ۱۴۲میلیارد و ۲۳۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶هزار و ۶۲۸میلیارد ریال در ۷میلیون و ۹۶۴هزار و ۵۸۷دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۸۸میلیارد و ۲۸میلیون سهم به ارزش ۱۹۷هزار […]

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۹۸ روز معاملاتی تعداد ۱۴۲میلیارد و ۲۳۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶هزار و ۶۲۸میلیارد ریال در ۷میلیون و ۹۶۴هزار و ۵۸۷دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۸۸میلیارد و ۲۸میلیون سهم به ارزش ۱۹۷هزار و ۴۲۳میلیارد ریال در ۳میلیون و ۷۷۱هزار و ۷۹۶نوبت در بازار اول؛ ۵۲میلیارد و ۴۸۶میلیون سهم به ارزش ۱۴۱هزار و ۸۳۷میلیارد ریال در ۴میلیون و ۹۲هزار و ۷۳۵نوبت در بازار دوم؛ ۴۱میلیون سهم به ارزش ۴۰هزار و ۱۹۱میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۶۰۶نوبت در بازار بدهی؛ ۳۰۰هزار سهم به ارزش ۱۸میلیارد ریال در ۷۴۸نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۶۷۶میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۷هزار و ۱۵۸میلیارد ریال در ۸۲هزار و ۷۰۲نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۴۰هزار و ۶۲۱واحد افزایش معادل ۴۲درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۳۶هزار و ۹۱۰واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۳۲هزار و ۶۸۰واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۶۶هزار و ۴۷۵واحد افزایش مواجه شده‌اند.