ساسان شاه ویسی با بیان اینکه بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت می‌کند، ادامه داد: ذینفعان بازار ارز از جمله دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، مردم و سوداگران توجه می‌کنند که نهاد ناظر به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کند ضمن اینکه به شفافیت نظام ارزی دوام می‌بخشد و روابط بین دستگاهی و حاکمیت نسبت به تغییرات […]

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت می‌کند، ادامه داد: ذینفعان بازار ارز از جمله دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، مردم و سوداگران توجه می‌کنند که نهاد ناظر به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کند ضمن اینکه به شفافیت نظام ارزی دوام می‌بخشد و روابط بین دستگاهی و حاکمیت نسبت به تغییرات توزیع پول در کشور را رصد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است دامنه تغییرات نرخ ارز باید کاهنده باشد نه فزاینده، افزود: به نظر می‌رسد انحرافی به شکل مداخله‌ای بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی توسط جریانی در حال رصد است.

شاه ویسی گفت: هر کسی که فکر می کند به علت هیجانی شدن یا بی ثبات شدن بازار می‌تواند وارد بازار شود و سودآوری انتفاعی را به وجود بیاورد باید توجه داشته باشد که این مسیر نظارت می‌شود و هماهنگی میان ساختارهای مؤثر وجود دارد و منافع حاکمیت که اخذ مالیات از تغییرات پولی و توزیع درآمد در کشور است، حاصل می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی به قابلیت‌های اثرگذار حاکمیتی بسیار نزدیک شده است.