غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی خاص) قصد دارد طی دو مرحله از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی کند. بر اساس اعلام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه قرار است در مرحله اول، ۱۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره مبتنی بر […]

غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی خاص) قصد دارد طی دو مرحله از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی کند.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه قرار است در مرحله اول، ۱۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره مبتنی بر سهام جهت تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بازار سرمایه منتشر شود که موافقت اصولی عرضه عمومی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

سهام مبنای انتشار این اوراق عبارتند از ۷.۸۹۸.۸۹۴.۱۵۵ سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین اجتماعی «تاپیکو» با قیمت هر سهم ۱.۲۶۶ ریال است.

شایان ذکر است که موافقت اصولی انتشار بخش دوم اوراق به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال با سررسید ٣ ساله هنوز صادر نشده و موکول به تکمیل مدارک و مستندات دیگر شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: این اوراق یک ساله و با نرخ اجاره بهای ۲۰ درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود.

ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مرداد یکم «با مسئولیت محدود» بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق، بانک رفاه کارگران بوده و تضامین بانی می تواند در ابتدای سال ١٣٩٧ با تضمین دولت طبق بند (ل) قانون بودجه تعویض شود. شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.