براساس اعلام مرکز آمار، این شاخص در سال ١٣٩٥ عدد ٢٠٩.٤ بوده و نسبت به سال ١٣٩٤، ٦.٠ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصل­‌های سال مورد بررسی (١٣٩٦) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ٦.٠ درصد نسبت به فصل […]

براساس اعلام مرکز آمار، این شاخص در سال ١٣٩٥ عدد ٢٠٩.٤ بوده و نسبت به سال ١٣٩٤، ٦.٠ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصل­‌های سال مورد بررسی (١٣٩٦) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ٦.٠ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل­های سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ١٧.٣ درصد، است.

بخش کشاورزی

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش ” کشاورزی” در سال ١٣٩٦ با ١٤.٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٥٤.٧ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٥ برابر با ٢٢١.٦ بوده که نسبت به سال قبل ٣.١ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٠.٥ درصد نسبت به فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل­‌های سال مورد بررسی به ­جز فصل تابستان افزایش داشته ­است.

بخش معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش “معدن” در سال ١٣٩٦ با ١٧.٣ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٣٢.٠ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٥ برابر با ١٩٧.٨ بوده که نسبت به سال قبل ٤.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌­های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل زمستان معادل ٧.٧ درصد بوده است.

بخش صنعت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی “صنعت” در سال ١٣٩٦ با ١٥.٥ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٣٢.٤ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٥ برابر با ٢٠١.٢ بوده که نسبت به سال ١٣٩٤، ٥.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل­‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ٩.٠ درصد بوده است.

بخش برق

شاخص قیمت تولیدکننده بخش “برق” در سال ١٣٩٦ با ٨.١ درصد کاهش نسبت به سال قبل به عدد ١٢٠.٥ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٥ برابر با ١٣١.١ بوده که نسبت به سال قبل ٤.٥ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل‌­های بهار و ­ پاییز به ترتیب با ٨.٠ و ١٤.٢ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصول سال ١٣٩٦ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.

بخش اختصاصی خدمات

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی “خدمات” در سال ١٣٩٦ با ٨.٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٤٢.٦ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٥ عدد ٢٢٢.٨ بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٣.٧ درصد است. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل­‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است.