مرتضی بانک در نشست کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد درباره مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند لذا سرمایه گذاران با توجه به این معافیت در مناطق آزاد سرمایه گذاری می کنند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه […]

مرتضی بانک در نشست کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد درباره مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند لذا سرمایه گذاران با توجه به این معافیت در مناطق آزاد سرمایه گذاری می کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بی ثباتی در مقررات و قوانین یکی از مشکلات کنونی در کشور است، گفت: از ابتدای فعالیت مناطق آزاد، این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند که در لایحه جدید نیز این موضوع پیش بینی و اعمال شده است.

مشاور رییس جمهور تصریح کرد: امیدوارم در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.