بارش برف طبیعت شهمیرزاد سمنان را سفید پوش کرد.

بارش برف طبیعت شهمیرزاد سمنان را سفید پوش کرد.