به گزارش بانک و بیمه ، در حالی که مسئولین هواپیمایی کشور از لغو شدن توافقات پیرامون ایرباس های پهن پیکر خبر میدهند هواپیمایی امارات توانست اولین هواپیمای ۶ سیلندر خود را از ایرباس تحویل بگیرد. تعلل یا کم کاری مسئولی هواپیمایی کشور در این زمینه قابل توجه می باشد.  

به گزارش بانک و بیمه ، در حالی که مسئولین هواپیمایی کشور از لغو شدن توافقات پیرامون ایرباس های پهن پیکر خبر میدهند هواپیمایی امارات توانست اولین هواپیمای ۶ سیلندر خود را از ایرباس تحویل بگیرد.

تعلل یا کم کاری مسئولی هواپیمایی کشور در این زمینه قابل توجه می باشد.