از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان ۱۰۳ میلیارد ریال از طریق بورس و هفت هزار و ۷۹ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است. همچنین از واگذاری ‌های صورت گرفته در این مدت، هفت هزار و ۵۰ […]

از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان ۱۰۳ میلیارد ریال از طریق بورس و هفت هزار و ۷۹ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است. همچنین از واگذاری ‌های صورت گرفته در این مدت، هفت هزار و ۵۰ میلیارد ریال به ‌صورت بلوکی و ۱۳۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است.

افزون بر این، از هفت هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته از ابتدای امسال، چهار هزار و ۳۵ میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و سه هزار و ۱۴۷میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش؛ بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۳۳۷ بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. همچنین طبق قانون سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شده است.