بایگانی‌ها انصار - سایت بانک و بیمه سایت بانک و بیمه

کسب نشان مسئولیت‌اجتماعی توسط بانک انصار

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی وتبلیغات، برمبنای شاخص های ارزیابی صورت گرفته، این نشان به بنگاه ها و موسساتی تعلق می‌گیرد که درقبال تاثیرات و پیامدهای تصمیمات و فعالیت‌های خود برجامعه ومحیط‌زیست، به طور شفاف و متکی به اصول اخلاقی احساس‌مسئولیت می‌کنند. همچنین، مشاركت در توسعه پایدار، درنظرگرفتن انتظارات ذینفعان سازمان، تطابق با قوانین و سازگاری ...